Zaloguj się do Selfum

Regulamin

Regulamin, czyli Ogólne Warunki współpracy dla Specjalistów - 1 lipca 2022

Korzystając z Platformy Selfum, Specjalista wyraża zgodę na przestrzeganie niniejszych warunków. Warunki te można sprawdzić i pobrać ze strony internetowej www.selfum.me. Z Selfum można się skontaktować pod adresem info@selfum.me i  pod numerem telefonu +31 6 14 63 99 30.

1. Definicje

Poniższe definicje mają następujące znaczenie w kontekście niniejszych Ogólnych Warunków:

a. Konto: ta część Platformy, w której Specjalista może świadczyć Usługi oraz zarządzać swoim Profilem i danymi osobowymi za pomocą kombinacji logowania. Konto na Platformie umożliwia Specjaliście korzystanie z Usług Platformy;

b. Ogólne Warunki: niniejsze warunki oraz wszelkie uzupełnienia i zmiany do nich, niezależnie od formy, w jakiej zostały ogłoszone;

c. Usługi: czynności oferowane przez Specjalistów za pośrednictwem danej Platformy, w tym między innymi wideorozmowy, rozmowy telefoniczne, e-maile i inne Usługi;

d. Usługi Platformy: usługi oferowane przez Selfum.

e. Użytkownik: każda osoba fizyczna (lub osoba prawna), która odwiedza Platformę, korzysta z Usług Platformy i/lub korzysta z Usług oferowanych za pośrednictwem Platformy przez Specjalistów;

f. Specjalista: osoba fizyczna lub prawna, która udostępnia za pośrednictwem Platformy wykonywanie pracy w imieniu jednego lub większej liczby Użytkowników. Każdy Specjalista jest traktowany jako strona biznesowa, a zatem, o ile nie odbiegają od niniejszych Ogólnych Warunków, zastosowanie mają przepisy prawne dotyczące umów biznesowych, a nie przepisy mające zastosowanie do umów z konsumentami;

g. Umowa: umowa pomiędzy Selfum a Sepcjalistą dotycząca Usług Platformy, której integralną część stanowią niniejsze Ogólne Warunki;

h. Platforma: infrastruktura techniczna (platforma) oferowana przez Selfum za pośrednictwem strony internetowej www.selfum.me, aplikacji lub w inny sposób, za pośrednictwem której klienci (Użytkownicy) i kontrahenci (Specjaliści) mogą się ze sobą kontaktować w związku z wykonywaniem usług;

i. Oświadczenie o ochronie prywatności: regulamin korzystania z Usług Platformy w zakresie przetwarzania danych osobowych;

j. Profil: informacje i pliki, które Specjalista umieścił na stronie Platformy, składające się między innymi z tekstu, obrazu, materiału wideo i audio. Struktura Profilu oraz rodzaj zawartych w nim danych mogą być okresowo zmieniane przez Selfum;

k. Prowizja: opłata należna Selfum przez Specjalistę po otrzymaniu zamówienia za pośrednictwem Platformy, zgodnie z dalszą definicją w Artykule 19 niniejszych Ogólnych Warunków;

l. Recenzja: gdy Specjalista i Użytkownik nawiązali kontakt w sprawie pracy lub gdy zostały one wykonane, Użytkownik ma prawo wyrazić opinię na temat danego Specjalisty;

m. Selfum: operator Platformy, jednoosobowa działalność gospodarcza pod nazwą Selfum to nazwa handlowa firmy prowadzonej przez Annę Lisowską. Selfum ma oddział w Hadze i jest wpisany do rejestru handlowego pod numerem 27365242 lub jego następcy prawnego (następców prawnych).

2. Obowiązywanie Ogólnych Warunków

2.1 Niniejsze Ogólne Warunki mają zastosowanie do wszystkich umów, niezależnie od sposobu ich zawarcia, oraz do wszelkich innych ewentualnych czynności prawnych pomiędzy Selfum a Specjalistami, w szczególności Specjalistów świadczących Usługi na rzecz Użytkowników za pośrednictwem Platformy.

2.2 Specjalista może zapisać i/lub wydrukować tekst niniejszych Ogólnych Warunków do późniejszego wykorzystania. W tym celu Selfum udostępnia Ogólne Warunki w formie elektronicznej w sposób umożliwiający ich łatwe przechowywanie przez Specjalistę na trwałym nośniku danych. Jeżeli nie jest to racjonalnie możliwe, Selfum na żądanie Specjalisty prześle nieodpłatnie Ogólne Warunki Użytkowania drogą elektroniczną lub w inny sposób.

2.3 Uzupełnienia lub zmiany niniejszych Ogólnych Warunków mają zastosowanie tylko wtedy, gdy zostały wyraźnie zaakceptowane przez Selfum na piśmie lub pocztą elektroniczną.

2.4 Selfum ma zawsze prawo do zmiany lub uzupełnienia niniejszych Ogólnych Warunków. Jeśli dotyczy to zmian merytorycznych, Selfum poinformuje o nich Specjalistę co najmniej 30 dni przed wejściem zmian w życie. Jeżeli Specjalista nie wyraża zgody na nowe zmiany, może wypowiedzieć Umowę pomiędzy stronami do czasu wejścia w życie zmian i zaprzestania korzystania z Platformy.

2.5 Stosowanie jakichkolwiek ogólnych lub innych warunków Specjalistów lub innych stron trzecich zostaje wyraźnie odrzucone.

2.6 Niniejsze Ogólne Warunki zostały sporządzone w kilku językach. Tekst holenderski jest wiążący w przypadku jakichkolwiek różnic w treści i/lub celu.

2.7 Nie tylko Selfum, ale również wszystkie osoby (prawne), w tym te, które są w jakikolwiek sposób powiązane z Selfum, mogą powołać się na niniejsze Ogólne Warunki. Te osoby (prawne) mogą w każdej chwili powołać się na tę nieodwołalną klauzulę strony trzeciej, która została przez nich uzgodniona.

2.8 Jeżeli jedno lub więcej postanowień niniejszych Ogólnych Warunków okaże się całkowicie lub częściowo nieważne lub można je unieważnić, pozostałe postanowienia pozostaną bez zmian. Jeżeli postanowienie byłoby ważne, jeżeli miałoby bardziej ograniczony zakres lub cel, wówczas postanowienie to będzie – po raz pierwszy – automatycznie mieć zastosowanie w najdalej idącym lub najszerszym, ograniczonym zakresie lub treści, z jakim lub w jakim jest ważna.

2.9 Z chwilą zastosowania niniejszych Ogólnych Warunków do stosunku prawnego pomiędzy Specjalistą a Selfum, uważa się, że Specjalista z góry zgodził się na zastosowanie Ogólnych Warunków do zawartych umów z Selfum.

3. Zawarcie Umowy

3.1 JeśliSpecjalista chce świadczyć swoje Usługi za pośrednictwem Platformy, musi zawrzeć Umowę z Selfum. Zawierając Umowę, Specjalista wyraża zgodę na niniejsze Ogólne Warunki.

3.2 Po podpisaniu Umowy przez strony Selfum udostępni Specjaliście Konto. Aby móc korzystać z Usług Platformy, Konto należy uzupełnić w sposób opisany na Platformie, podając wymagane informacje. Specjalista gwarantuje poprawność danych (osobowych) podanych przez niego do Konta, w tym danych dotyczących płatności. Udostępnienie Konta jest potwierdzeniem zawarcia umowy.

4. Treść i korzystanie z Platformy – usługi

4.1 Selfum obsługuje Platformę w taki sposób, aby Użytkownicy i Specjaliści mogli spotykać się na odległość i komunikować ze sobą nawet z kilkoma osobami jednocześnie, bez ingerencji osób trzecich. Selfum nie jest stroną umowy ani umowy zawieranej pomiędzy Użytkownikiem a Specjalistą na lub za pośrednictwem Platformy. Selfum jedynie udziela Pomocy dostępu do Platformy i tym samym pośredniczy w tworzeniu Usług pomiędzy Specjalistą a Użytkownikiem. Selfum pełni w tym wyłącznie rolę ułatwiającą i dlatego nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za działania lub zaniechania Specjalisty lub Użytkownika za pośrednictwem lub w związku z Platformą lub w inny sposób.

4.2 Selfum świadczy Usługi na rzecz Specjalisty, przy czym zawierane są prawnie wiążące umowy o świadczenie Usług przez Specjalistę na rzecz Użytkownika. Rolą Selfum w zawieraniu tych umów jest pośrednictwo w imieniu Specjalisty. Selfum nie jest stroną tego.

4.3 Specjalista przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że Selfum reprezentuje również innych Specjalistów, którzy mogą być jego bezpośrednimi konkurentami i działają w ich imieniu.

4.4 Selfum ma zawsze prawo do dostosowania i/lub zakończenia (treści) Usług Platformy.

4.5 Selfum może zapytać w ramach prawnych, czy Specjalista  spełnia wymagania i warunki mające zastosowanie do świadczenia Usług. Selfum nie sprawuje prewencyjnej kontroli nad jakością lub legalnością oferowanych i/lub dostarczanych Usług, ale zastrzega sobie prawo do zmiany treści interakcji między Użytkownikiem a Specjalistą.

4.6 Selfum nie ponosi odpowiedzialności za Usługi nawiązywane między Specjalistami a Użytkownikami, ani za jakąkolwiek inną komunikację między nimi. Selfum nie ponosi również odpowiedzialności za wypełnianie swoich zobowiązań wobec siebie, takich jak spełnienie jakichkolwiek zobowiązań płatniczych, prawidłowe wykonanie prac do wykonania i przestrzeganie wymagań jakościowych.

4.7 Specjaliście surowo zabrania się angażowania w jakąkolwiek działalność za pośrednictwem Platformy w jakikolwiek sposób, zachowywania się w sposób lub przesyłania materiałów, które są karalne, niezgodne z prawem, obraźliwe, naruszające lub budzące sprzeciw wobec innych – w tym innych Specjalistów lub Użytkowników, lub którzy w jakikolwiek sposób naruszają/naruszają prawa innych osób. Selfum zastrzega sobie prawo do odmowy Dostępu do Platformy i/lub Konta Specjalistom, którzy podejmują takie działania lub zachowują się w taki sposób ze skutkiem natychmiastowym, jeśli uzna, że ​​Specjalista łamie zasady.

4.8 Selfum nie ponosi odpowiedzialności za poprawność, kompletność lub merytoryczne stwierdzenia w informacjach przekazanych przez Specjalistę za pośrednictwem Platformy lub w inny sposób np. w Profilu Specjalisty. Specjalista zwalnia Selfum z wszelkich ewentualnych roszczeń osób trzecich w tym zakresie.

4.9 Specjaliście zabrania się przedstawiania i/lub podszywania się pod inną osobę lub przypisywania sobie cech innych niż te, które posiada sam Specjalista. Selfum zastrzega sobie prawo do odmowy Specjaliście dostępu do Platformy i/lub Konta w takich przypadkach ze skutkiem natychmiastowym.

4.10 Selfum może w każdym czasie odmówić Konta Specjaliście lub je zamknąć, jeśli Specjalista działa niezgodnie z postanowieniami niniejszych Ogólnych Warunków lub w jakikolwiek inny sposób działa niezgodnie z prawem.

4.11 Selfum oferuje informacje, które umieścił na Platformie, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, na zasadzie „tak jak jest”, z wyłączeniem wszelkich wyraźnych lub dorozumianych gwarancji, zobowiązań lub odszkodowań wszelkiego rodzaju, w tym (ale nie ograniczone do) zrzeczenia się gwarancji słuszności praw (własności), zadowalającej jakości, przydatności do określonego celu i nienaruszania praw własności lub praw osób trzecich. W szczególności Selfum nie gwarantuje:

a. że informacje na Platformie są poprawne, kompletne, odpowiednie, aktualne i nie są niezgodne z prawem, w tym informacje podawane przez Specjalistów i Użytkowników;

b. że Platforma będzie działać nieprzerwanie, będzie wolna od wirusów, trojanów i innych błędów i/lub wad, a wszelkie wady zostaną naprawione;

c. że osoby trzecie nie będą bezprawnie korzystać z Platformy i/lub systemów Selfum.

5. Dostępność Platforma/Usługi

5.1 Selfum dokłada wszelkich starań, aby skonfigurować Platformę w taki sposób, aby Usługi Specjalisty na rzecz Użytkownika działały bez zakłóceń lub awarii. Selfum nie może jednak zagwarantować ciągłej dostępności. Selfum podejmuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia elektronicznego przesyłania i przechowywania danych oraz zapewnia bezpieczne środowisko internetowe i płatnicze.

5.2 Selfum nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowe działanie urządzeń peryferyjnych, w tym m.in. komputera, routera WiFi, telefonu i/lub aparatu, z którego korzysta Użytkownik i/lub Pomocnik.

5.3 Specjaliści muszą powstrzymać się od wszelkich działań, które mogłyby zagrozić bezpieczeństwu i/lub ciągłości Platformy.

5.4 Selfum ma prawo (tymczasowo) wyłączyć Platformę z użytkowania (przełączyć ją w tryb offline) lub określić, czy jest to konieczne lub pożądane, na przykład w celu konserwacji lub regulacji Platformy, bez prawa do odszkodowania w stosunku do Selfum. Selfum nie ma obowiązku informowania o tym Specjalistów i/lub Użytkowników (z wyprzedzeniem lub nie).

5.5 Selfum zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Platformie, w tym w zakresie bezpieczeństwa (dostępu) Platformy.

6. Korzystanie z Usługi Platformy

6.1 Tylko osoby fizyczne i prawne nie będące konsumentami, które będą koncentrować się na wykonywaniu pracy, zarejestrują się jako Specjaliści na Platformie.

6.2 Specjalista zapewnia, że ​​wszystkie informacje, w tym imię i nazwisko, tytuł, odbyte szkolenia i certyfikaty, które przekazuje w kontekście Platformy lub Usług są właściwe, prawidłowe i aktualne oraz że Specjalista korzysta z platformy dla obsługi klienta. Ponadto Specjalista gwarantuje:

a. że jest uprawniony do korzystania z Usług Platformy;

b. że będzie przestrzegał odpowiednich przepisów prawa i reguł wpsółpracy

c. że będzie (niezmiennie) przestrzegał wymagań jakościowych ustalanych przez Selfum lub grupy zawodowej, do której należy Specjalista.

6.3 Oferując dane na Platformie, w tym między innymi Konto, Profil, agendę i artykuły, Specjalista wyraża zgodę na publikację tych danych na Platformie.

6.4 Specjalista jest świadomy tego, że jego pozycja na Platformie zależy od wielu czynników I nie ma tutaj mowy o specjalnym pozycjonowaniu. Selfum używa różnych form rankingowych na platformie w celu określenia w jakiej kolejności jakie profile będą przedstawiane w wyniku wyszukiwania odpowiedniego Specjalisty przez Użytkownika w celu złożenia zamówienia.

6.5 Specjlalista sam ponosi odpowiedzialność za treść danych publikowanych przez niego na Platformie. Gwarantuje, że treść tych danych jest poprawna, aktualna i wiarygodna, nie jest sprzeczna z prawem, czy nie jest niezgodna z prawem. Dodatkowo, że nie wyrządza nimi szkody dla innych Specjalistów i Użytkowników oraz że nie zaszkodzi interesom i reputacji Selfum.

6.6. Informacje, które nie mogą być umieszczane na Platformie:

a. informacje, które w taki lub inny sposób są sprzeczne z prawem lub warunkami ogólnymi Selfum

b. materiały, które wskazują na nielegalność świadczonych usług lub usług, które mogą w jakiś sposób wyrządzać szkodę innym osobom;

c. materiały, prawa, które naruszają prawa własności intelektalnych innych, które naruszają inne prawa Selfum lub osób trzecich;

d. materiał, który w opinii Selfum jest sprzeczny z dobrymi obyczajami lub dobrymi gustem, jest agresywny lub nawołuje do przemocy lub nienawiści wobec innych osób;

e. materiał, w którym jest jakakolwiek wzmianka lub odniesienie do innej usługi, strona internetowa lub platforma konkurująca z usługą Platformową Selfum;

f. reklama lub artykuł mający na celu (nie)bezpośrednią promocję firmy.

6.7 Specjalista będzie komunikował się i świadczył swoje usługi za pośrednictwem Platformy i nie będzie mieć żadnych danych kontaktowych Użytkowników ani nie będzie świadczył żadnych usług na rzecz tych Użytkowników poza platformą przez czas współpracy z Platformą oraz przez 6 miesięcy po jej wygaśnięciu. Specjalista nie będzie również próbował obejść płatności dla Platformy poprzez wymianę danych z Użytkownikiem lub w jakikolwiek inny sposób. Jeżeli Specjalista działa niezgodnie z postanowieniami punktu 6.7, może być nałożona na niego bez zawiadomienia I interwencji sądowej grzywna w wysokości euro, 1000 € (tysiąc euro) oraz inne przez Selfum ustalone konsekwencje wobec nieuczciwego Specjalisty, które pokryją szkody Selfum.

6.8 Selfum zastrzega sobie prawo do zmiany lub skrócenia informacji dostarczonych przez Specjalistę. Selfum zastrzega sobie również - ale nie jest do tego zobowiązane - do odmowy udostępnienia danych na Platformie lub ich usunięcia na przykład z powodu ich nieprawdziwości lub ich niezgodności z prawem lub tego, że  naruszają prawa osób trzecich, bez obowiązku naprawy szkody przez Specjalistę.

6.9 Wykorzystanie danych (osobowych) uzyskanych przez Specjalistę za pośrednictwem Platformy może być wykorzystywane wyłącznie w celu, w jakim zostały przekazane. Nie wolno przetwarzać tych danych w żadnym innym celu, w tym między innymi w jakiejkolwiek formie niechcianej komunikacji (spam). Niedozwolone jest również zbieranie danych osobowych (w tym adresów e-mail) od Użytkowników w jakimkolwiek celu. Jeśli Specjalista postąpi niezgodnie z postanowieniami Artykułu 6..9 utraci, bez dalszego ostrzeżenia lub zawiadomienia o zwłoce i bez konieczności interwencji sądowej, natychmiast należną i płatną grzywnę w wysokości 1000 € (tys. euro) za zdarzenie, przy czym korzystanie z danych(osobowych) jednego Użytkownika liczą się jako jedno zdarzenie, bez uszczerbku dla prawa Selfum do podjęcia innych środków, jakimi dysponuje wobec Usługodawcy  żądania przestrzegania przepisów i/lub dochodzenia odszkodowania.

6.10 Specjalista jest odpowiedzialny za uzupełnianie swojego Konta:

a. jego dostępność do świadczenia Usług w kalendarzu;

b. przesyłanie cen za swoje Usługi;

c. wskazanie, jakie Usługi oferuje Specjalista;

d. określenie, czy Usługi mogą być świadczone telefonicznie i/lub online i/lub w określonej lokalizacji;

e. wskazanie, czy świadczy na rzecz Użytkownika pierwszą Usługę nieodpłatnie;

6.11 Specjalista zapewnia, że ​​jest ubezpieczony od odpowiedzialności zawodowej i biznesowej w trakcie trwania Umowy. Specjalista dostarczy Selfum kopię polisy na żądanie.

7. Umowa pomiędzy Użytkownikiem a Specjalistą

7.1 Specjalista jest odpowiedzialny za określenie lub nieokreślenie warunków, na jakich świadczy swoje Usługi Użytkownikom oraz jakości swoich Usług.

7.2 Umowy pomiędzy Użytkownikiem a Specjalistą są zawierane tylko w momencie, gdy Użytkownik potwierdził to poprzez uiszczenie opłaty za Usługę i nie anuluje, nie przenosi ani nie zmienia jej co najmniej 24 godziny przed tą wizytą (bezpłatnie ) do innego Usługodawcy, który korzysta z Usług Platformy. Selfum nie jest stroną Umów pomiędzy Użytkownikiem a Sepcjalistą. Selfum nie może zatem sprawować żadnej kontroli nad jakością, bezpieczeństwem lub legalnością sesji i/lub prac, poprawnością ofert, upoważnieniem Użytkowników do zlecenia wykonywania prac i/lub upoważnieniem Specjalistów do tego aby wykonywali pracę/zlecenie. Specalista zwalnia Selfum z wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z Usługą.

7.3 Płacąc z góry na Platformie, Użytkownicy mogą z góry kupować (kilka) Usług na żądanie po obniżonej stawce. W takim przypadku Umowa pomiędzy Użytkownikami a Sepcjalistami zostaje zawarta tylko wtedy, gdy Użytkownik zarezerwuje wizytę w agendzie Specjalisty i nie anuluje, nie przesunie ani nie zmieni jej rezerwacji co najmniej 24 godziny przed tym spotkaniem (bezpłatnie) na innego Specjalistę, który korzysta z Usług Platformy.

7.4 Specjalista może odwołać lub przełożyć wizytę nie później niż 24 godziny przed wizytą.

7.5 Specjalista jest uprawniony do zapłaty przez Użytkownika za Usługę tylko wtedy, gdy faktycznie miało to miejsce lub w przypadku, gdy Użytkownik nie anulował, nie przeniósł lub nie zmienił rezerwacji Usługi na czas, to znaczy nie później niż 24 godziny przed wizytą.

8. Dodatkowe Usługi Platformy

8.1 Poza udostępnieniem Platformy Selfum posiada dodatkowe usługi do tworzenia Profilu, za pośrednictwem którego Specjalista może świadczyć Usługi na rzecz Użytkowników. Usługi te są dostępne tylko dla aktywnych Specjalistów. Przez Aktywnych Specjalistów należy rozumieć Specjalistę, który świadczy Usługi na rzecz Użytkowników za pośrednictwem Platformy przez co najmniej 1 godzinę tygodniowo.

8.2 Dodatkowe usługi Platformy obejmują:

a. możliwość umieszczania artykułów na Platformie;

b. możliwość wzięcia udziału w kursach;

c. możliwość śledzenia superwizji i/lub interwizji, dzięki czemu Specjalista może raz w miesiącu skorzystać z bezpłatnej superwizji grupowej.

d. możliwość reklamowania różnych kursów, webinariów, spotkań i innych działań, odpłatnie lub bezpłatnie.

8.3 Jeśli Specjaliści nie spełnią lub przestaną spełniać warunek świadczenia Usług na rzecz Użytkowników przez co najmniej 1 godzinę tygodniowo, nie będą już mieli dostępu do dodatkowych usług Platformy.

Udzielanie informacji

9.1 Selfum może od czasu do czasu zażądać od Specjalisty dodatkowych informacji. Specjalista dostarczy te informacje na pierwsze żądanie Selfum. Jeżeli Specjalista nie udzieli dodatkowych informacji w ciągu 14 (czternastu) dni od wezwania Selfum, Selfum ma prawo zablokować Konto do czasu dostarczenia żądanych informacji.

9.2 Konto zostaje utworzone dopiero wtedy, gdy Selfum otrzyma podpisaną Umowę oraz potwierdzi i zaakceptuje utworzenie Konta na piśmie lub pocztą elektroniczną do Specjalisty. Specjalista może oferować Usługi z Kontem tylko wtedy, gdy Selfum ustali, że Specjalista spełnia obowiązujące w tym czasie wymagania jakościowe.

9.3 Selfum ma prawo odmówić lub usunąć (utworzyć) Konto i/lub (zamieścić) Profil lub inne informacje przez Specjalist, jeśli istnieją ku temu uzasadnione powody. Uzasadnionym powodem może być na przykład to, że Specjalista nie spełnia kryteriów jakości Selfum, że istnieje podejrzenie, że Specjalista działa z naruszeniem Umowy lub niniejszych Ogólnych Warunków i/lub że Specjalitsa wcześniej nadużył Platformy.

9.4 W celu uzyskania dostępu do Konta, Specjaliście zostanie przekazane hasło. Hasło jest ściśle osobiste i Specjalista może nie zezwalać na jego używanie przez osoby trzecie. Specjalista ponosi odpowiedzialność za każde użycie jego Konta i zwalnia Selfum z wszelkich roszczeń osób trzecich z tytułu szkód lub innych w jakikolwiek sposób wynikających z korzystania z Serwisu Platformy za pośrednictwem jego Konta.

9.5 Selfum ma prawo do zmiany hasła, jeśli jest to konieczne ze względów bezpieczeństwa lub w interesie funkcjonowania Serwisu Platformy.

10. Recenzje

10.1 Użytkownik ma możliwość napisania Recenzji na temat Specjalisty, od którego zakupił Usługi. Żądane tam informacje są podawane przez Użytkownika. O treści Opinii decyduje Użytkownik. Selfum nie ma na to wpływu i nie ponosi odpowiedzialności za treść Opinii. Selfum nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikłe z treści Opinii.

10.2 Selfum ma zawsze prawo usunąć, skorygować lub nie opublikować Recenzji. Może to również, ale nie wyłącznie, zrobić, jeżeli w wyniku zgłoszenia okaże się, że Recenzja jest nieprawidłowa, niewiarygodna lub w sposób oczywisty niezgodna z prawem.

10.3 Opinia musi w każdym przypadku spełniać następujące warunki:

a. Recenzja nie może zawierać języka oszczerczego, wulgarnego, obscenicznego lub rasistowskiego;

b. Recenzja nie może zawierać żadnych danych osobowych dotyczących Specjalisty;

c. Recenzja nie może zawierać linków i/lub skryptów;

d. Opinia musi zostać dodana przez Użytkownika i musi dotyczyć Specjalisty, od którego Użytkownik zakupił Usługę.

10.4 Recenzja musi przedstawiać możliwie jak najbardziej wyraźny obraz postępów w realizacji Usługi. W przypadku, gdy Opinia nie daje wyraźnego obrazu, Selfum może poprosić Użytkownika i Specjalistę o dostarczenie dodatkowych informacji lub zdecydować o usunięciu lub poprawie Opinii.

10.5 Selfum może usunąć opinię między innymi w następujących przypadkach:

a. Selfum otrzymał orzeczenie sądowe nakazujące usunięcie lub (tymczasowe lub w inny sposób) wyłączenie Opinii;

b. Recenzja zawiera zniesławiający, zniesławiający, wulgarny, obsceniczny lub rasistowski język i/lub dane osobowe Specjalisty lub Użytkownika lub linki lub skrypty do innych stron;

c. dana Usługa nigdy nie była świadczona przez odpowiedniego Specjalistę;

d. Opinia została uzyskana przez Specjalistę(lub członka rodziny) podszywającego się pod Użytkownika;

e. Opinia została wystawiona przez innego Specjalistę podszywającego się pod Użytkownika;

f. Opinia jest sprzeczna z Ogólnymi Warunkami dla Specjalistów i/lub Ogólnymi Warunkami dla Użytkowników.

11. Prywatność i kontrola

11.1 Selfum przetwarza dane osobowe Specjalisty i Użytkownika w celu realizacji Usług Platformy i związanych z nimi czynności oraz zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych oraz kolejnymi aktami prawnymi o ochronie danych osobowych. Selfum dokłada wszelkich starań, aby zagwarantować bezpieczeństwo i ochronę danych osobowych Specjalisty i Użytkownika i nigdy nie przekaże danych innej osobie bez takiego obowiązku. Selfum podejmie odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych przed zniszczeniem, utratą oraz nieuprawnionym dostępem. Oświadczenie o ochronie prywatności dotyczy tego przetwarzania danych osobowych, korzystania z Platformy oraz świadczenia Usług. Oświadczenie o ochronie prywatności można znaleźć na Platformie.

11.2 Otrzymane dane osobowe są wykorzystywane w celu zagwarantowania jakości Usług Platformy, rozwoju usług i możliwości obsługi Platformy. Dane mogą być również wykorzystywane do dalszego badania, definiowania i/lub wyjaśniania zaobserwowanych działań, które mogą być sprzeczne z Ogólnymi Warunkami lub Oświadczeniem o ochronie prywatności.

11.3 Polityka plików cookie dotyczy również korzystania z Platformy i świadczenia Usług.

11.4 Usługodawca wyraża zgodę na współpracę Selfum ze stronami trzecimi, takimi jak dostawcy usług IT i dostawcy narzędzi administracyjnych na rzecz Usługi Platformy i jej optymalizacji, i w tym kontekście udostępnia dane osobowe tym stronom trzecim. Zgodnie z przepisami RODO, Selfum zawiera umowę przetwarzania z (pod)przetwarzającymi, których angażuje.

12. Prawa własności intelektualnej

12.1 Wszelkie prawa własności intelektualnej w odniesieniu do Platformy (w tym treści, oprogramowania, projektu i infrastruktury) należą wyłącznie do Selfum i/lub jego licencjodawców, z wyjątkiem materiałów dostarczanych przez Użytkowników i/lub Specjalistów, dostarczanych poprzez publikowanie artykułów, Recenzje lub w inny sposób.

12.2 Specjaliście nie wolno udostępniać Platformy ani jakiejkolwiek jej zawartości stronom trzecim w jakikolwiek sposób, powielać, rozpowszechniać, wysyłać lub w jakikolwiek inny sposób bez pisemnej zgody Selfum. Oznacza to między innymi, że Specjaliście nie wolno, bez uprzedniej pisemnej zgody Selfum, żądać i ponownie wykorzystywać znacznej części zawartości (a) baz danych i/lub nieistotnej części zawartości oraz ponownie wykorzystywać bazy danych i/lub wielokrotnie i systematycznie żądać i ponownie wykorzystywać nieistotne części zawartości baz danych w rozumieniu ustawy o bazach danych.

12.3 Specjalista gwarantuje, że informacje, które umieszcza na Platformie, nie naruszają praw (własności intelektualnej) osób trzecich. Specjalista w pełni zwalnia Selfum z wszelkich ewentualnych roszczeń osób trzecich w jakikolwiek sposób wynikających i/lub związanych z informacjami zamieszczonymi przez niego na Platformie. Obejmuje to również wszelkie roszczenia oparte na twierdzeniu, że dane informacje naruszają jakiekolwiek prawa (własności intelektualnej) osób trzecich.

13. Wykluczenie

13.1 Selfum zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy bez konieczności powiadamiania o niewykonaniu zobowiązania oraz do wyłączenia Specjalisty z jakiegokolwiek (dalszego) korzystania z Platformy i Usługi, między innymi poprzez zablokowanie jego Konta i/lub Profilu i/lub usunąć je, bez obowiązku zwrotu już pobranych opłat, jeśli istnieją ku temu uzasadnione powody. Ma to zastosowanie w każdym przypadku, nie wyłączjąc sytuacji, jeżeli:

a. Specjalista działa w jakikolwiek sposób naruszając niniejsze Ogólne Warunki;

b. Specjalista narusza prawa (własności intelektualnej) osób trzecich;

c. Selfum ma uzasadnione podejrzenie, że Specjalista jest winny oszustwa, fałszerstwa i/lub innych przestępstw;

d. Specjalista publikuje Recenzję dotyczącą zadania, które zostało wykonane przez niego samego lub jeśli Specjalista w inny sposób fałszywie podszywa się pod Użytkownika na Platformie;

e. Sepcjalista wysyła wiadomości handlowe lub inne za pośrednictwem Serwisu Platformy w celu, który można racjonalnie przyjąć, innym niż uzyskanie zamówienia za pośrednictwem Platformy;

f. Specjalista działa z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa;

g. Specjalista próbuje w jakikolwiek sposób obejść wypłatę Prowizji;

h. Specjalista nie spełnia (już) wymagań jakościowych stawianych przez Selfum i/lub grupę zawodową, do której należy Specjalista (psycholog, psychiatra lub inna);

i. znęca się nad innym specjalistą Selfum, pracownikami Selfum lub Użytkownikami lub innymi poprzez: język oszczerczy, zniesławiający, wulgarny, obsceniczny lub rasistowski.

14. Czynniki zewnętrzne czyli tzw. Siła wyższa

14.1 Selfum nie jest zobowiązany do wypełnienia jakiegokolwiek zobowiązania, jeżeli uniemożliwi mu to działanie siły wyższej. Siła wyższa obejmuje również niedociągnięcia ze strony dostawców i/lub innych stron trzecich, z których korzysta Selfum, hacki i awarie Internetu.

15. Odpowiedzialność Selfum

15.1 Wszelka odpowiedzialność Selfum za szkody pośrednie, w tym między innymi szkody wtórne, utratę zysków i utratę obrotu, jest wykluczona. Selfum odpowiada tylko za bezpośrednie szkody poniesione przez Specjalistę. Przez szkodę bezpośrednią rozumie się wyłącznie koszty, które Specjalista w uzasadniony sposób musiał ponieść w celu naprawy lub wyeliminowania nieprawidłowości Selfum, tak aby działanie Selfum było zgodne z Umową, a także uzasadnione koszty zapobiegania lub ograniczania takich szkód w celu ustalenia przyczyny i zakresu tejże szkody.

15.2 Selfum nie ponosi odpowiedzialności za treść i jakość Usług świadczonych przez Specjalistów, ani nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek formę rekompensaty finansowej na rzecz Użytkowników. Specjalista zwalnia Selfum z wszelkich ewentualnych roszczeń Użytkowników.

15.3 Selfum nie ponosi również odpowiedzialności za jakiekolwiek niedociągnięcia w działaniu, przerwy, wady, awarie komunikacji, złośliwe oprogramowanie, kradzież lub nieautoryzowany dostęp, modyfikację lub wykorzystanie danych (osobistych) lub jakąkolwiek inną przyczynę działania.

15.4 Całkowita odpowiedzialność Selfum nigdy nie przekroczy całkowitego odszkodowania wypłaconego Selfum przez Specjalistę za Usługi Platformy w ciągu dwunastu miesięcy przed zdarzeniem, które spowodowało szkodę, maksymalnie do 5.000 € (pięć tysięcy euro).

15.5 Żadne z postanowień niniejszej Umowy nie ogranicza odpowiedzialności Selfum wynikającej z umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa ze strony Selfum.

15.6 Wszelkie roszczenia odszkodowawcze przeciwko pracownikom lub wspólnikom Selfum lub relacji grupowej, osobom, z którymi została zawarta spółka osobowa lub (dyrektorom) jakichkolwiek spółek , od których wykonywane są określone czynności, jest wykluczone.

15.7 Selfum jest upoważniony do angażowania osób trzecich w związku z wykonywaniem zleceń. Selfum jest upoważniony do zaakceptowania wszelkich ograniczeń odpowiedzialności, których te osoby trzecie używają w imieniu Specjalistów. Wszelka odpowiedzialność Selfum za wszelkie niedociągnięcia i/lub błędy tych osób trzecich jest wykluczona.

16. Referencje

16.1 Platforma może zawierać odniesienia (na przykład za pomocą hiperłącza, banera lub przycisku) do stron internetowych osób trzecich. Selfum nie ma kontroli nad tymi stronami internetowymi i nie ponosi odpowiedzialności za ich treść i/lub prowadzoną politykę, w tym politykę prywatności.

17. Bezpieczeństwo

17.1 Selfum dokłada wszelkich uzasadnionych starań, aby chronić swoje systemy przed utratą i/lub jakąkolwiek formą niezgodnego z prawem użytkowania. Selfum wdraża w tym celu odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, uwzględniając m.in. aktualny stan wiedzy.

18. Powiadomienie o naruszeniu

18.1 Artykuły, Reklamy, zlecenia, Recenzje i inne muszą być umieszczane w sposób określony na Platformie i zawierający informacje wymagane na Platformie.

18.2 Jeśli Specjalista uważa, że ​​pewne informacje na Platformie są niezgodne z prawem, może to zgłosić Selfum za pośrednictwem danych kontaktowych na Platformie. Selfum przetworzy zgłoszenie na podstawie informacji dostarczonych przez tego Specjalistę. Raport będzie zawierał informacje niezbędne Selfum do jego obsługi, a Specjalista przekaże Selfum dalsze informacje na pierwsze żądanie. Jeżeli z zawiadomienia wynika, że ​​obraźliwy materiał jest bez wątpienia bezprawny, zostanie on usunięty przez Selfum. Składając zgłoszenie, Specjalista zwalnia Selfum z wszelkich roszczeń osób trzecich w związku z usunięciem materiałów. Odszkodowanie dotyczy również wszelkich szkód i kosztów poniesionych przez Selfum w związku z takim roszczeniem, w tym między innymi zwrotu kosztów pomocy prawnej.

19. Czas trwania i wypowiedzenie Umowy na czas nieokreślony

19.1 O ile strony wyraźnie nie uzgodnią inaczej na piśmie, Umowa między Selfum a Specjalistą jest zawarta na czas nieokreślony.

19.2 Specjalista ma prawo rozwiązać Umowę w dowolnym momencie z zachowaniem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. Specjalista może to zrobić, wysyłając wiadomość e-mail na adres info@selfum.me z tematem „Usunięcie konta”. Jeżeli Selfum udostępni proces anulowania za pośrednictwem Konta, anulowanie może nastąpić również w ten sposób.

19.3 Selfum ma prawo rozwiązać Umowę w każdym czasie z zachowaniem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. Selfum poinformuje o anulowaniu za pośrednictwem Konta lub e-mailem.

19.4 Jeżeli Specjalista ogłosi upadłość, złoży wniosek o moratorium, zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej lub podejmie działania sprzeczne z niniejszymi Ogólnymi Warunkami lub innymi postanowieniami Umowy, Selfum ma prawo rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez dalszego powiadamiania o zwłoce. , z zachowaniem wszystkich swoich praw.

19.5 Wypowiedzenie Umowy z jakiejkolwiek przyczyny nie zwalnia Specjalisty z obowiązku zapłaty należnych już Selfum kwot.

20. Stawki i opłaty oraz płatności

20.1 Specjalista jest winien Selfum opłatę („Prowizja”), jeśli świadczy Usługę na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Platformy. Wysokość Prowizji jest obliczana na podstawie procentu wynagrodzenia brutto, w tym opłat i podatków, które Specjalista otrzymuje za swoją Usługę. Wskazując dostępność Usługi na Platformie oraz płatność za Usługę przez Użytkownika, Specjalista wyraża zgodę na zapłatę Prowizji. Selfum zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian (cenowych) w Prowizji Usług Zapośredniczonych Platformy.

20.2 Wszystkie (dalsze) płatności dokonywane przez Selfum są denominowane i dokonywane w euro (€), chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej na piśmie. Wszystkie ceny i stawki podane przez Selfum są wyrażone w euro (€), chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej.

20.3 Specjalista przesyła Selfum fakturę za Usługi, które świadczy na rzecz Użytkowników w określonym miesiącu kalendarzowym. Czyni to w miesiącu następującym po miesiącu, w którym Specjalista świadczył Usługę. Faktura spełni wymagania prawne. Selfum następnie płaci lub zleca zapłatę faktur, przy czym Selfum może potrącić z tych faktur wszystkie kwoty należne Selfum przez Specjalistę (w tym wszelkie odsetki i koszty za zwłokę), w tym prowizję, o której mowa w Artykule 19.1. Selfum wpłaci kwotę na rachunek bankowy podany przez Specjalistę w ciągu 14 dni od otrzymania faktur.

20.4 Specjalista zgadza się, że wszelkie płatności od Użytkowników będą przyjmowane przez Selfum lub osoby trzecie zaangażowane przez Selfum i będą przetwarzane na rzecz Specjalisty.

20.5 Selfum ma umowę z Mollie B.V.  oraz Stripe do obsługi płatności dokonywanych za pomocą zintegrowanego systemu płatności. Na korzystanie ze zintegrowanego systemu płatności Użytkownicy i Specjaliści zawierają umowę bezpośrednio z Molie B.V.lub Stripe  i akceptują ogólne warunki Mollie B.V oraz Stripe. Płatności dokonuje Mollie B.V lub Stripe. Po opłaceniu Usługi przez Użytkownika, Mollie B.V lub Stripe . w imieniu Specjalisty pieniądze od Użytkownika i przechowuje tę kwotę do zapłaty. Selfum wspiera Specjalistów i Użytkowników w korzystaniu z informacji dostarczonych przez Mollie B.V. oraz Stripe oferowanych usług i zapewnia bezpośrednie wsparcie. Sam Selfum nie jest podmiotem przetwarzającym płatności i nie świadczy usług przetwarzania płatności.

20.6 Wszystkie płatności dokonywane przez Specjalistę na rzecz Selfum zostaną potrącone z najstarszych zaległych faktur od Selfum, niezależnie od jakichkolwiek innych wskazań Specjalisty.

20.7 Wszelkie odwołania Specjalisty dotyczące zawieszenia, potrącenia lub odliczenia są niedopuszczalne.

21. Postępowanie reklamacyjne

21.1 Użytkownicy i Specjaliści mogą kontaktować się z działem Obsługi Klienta w przypadku jakichkolwiek reklamacji. Selfum może (ale nie jest do tego zobowiązany) rozpatrzyć reklamację i zdecydować o usunięciu obraźliwych i/lub naruszających prawa zdjęć i/lub tekstów i/lub zdecydować o wykluczeniu Specjalisty i/lub Użytkownika. Selfum dokłada wszelkich starań, aby z Platformy były usunięte treści obraźliwe i/lub naruszające prawa. Gdy tylko Selfum dowie się o działaniach, które naruszają niniejsze Ogólne Warunki lub gdy Selfum odkryje takie działania poprzez własną obserwację, Selfum podejmie wszelkie możliwe kroki w celu ich zakończenia/usunięcia.

21.2 Wyłącznie do Selfum należy ocena i decyzja, czy określone zdjęcia, teksty i/lub treści można uznać za obraźliwe i/lub naruszające prawa.

21.3 Reklamację lub reklamację dotyczącą Usług Platformy i/lub kwoty faktury należy złożyć w formie pisemnej w ciągu czternastu dni od daty wysłania faktury, dokumentów lub informacji, na które składa reklamację Specjalista lub w ciągu czternastu dni od daty wysłania faktury. o wykryciu błędu, o ile Specjalista wykaże, że nie mógł zasadnie stwierdzić błędu wcześniej, musi zostać zawiadomione Selfum pod rygorem utraty czynności prawnych. Reklamacja lub odwołanie nie wstrzymuje obowiązku zapłaty Specjalisty.

22. Działając z naruszeniem Regulaminu

22.1 Oprócz postanowień w innych miejscach niniejszych Ogólnych Warunków, Selfum zastrzega sobie prawo do wykluczenia Specjalisty z dalszego korzystania z Platformy, jeśli Selfum uzna, że ​​korzystanie (w jakikolwiek sposób) jest sprzeczne z niniejszymi Ogólnymi Warunkami lub z obowiązującym prawem holenderskim, bez uszczerbku dla prawa Selfum do podjęcia dalszych kroków prawnych przeciwko Specjaliście i dochodzenia odszkodowania.

23. Spory

23.1 Selfum jest wyłączone z ewentualnych sporów pomiędzy Użytkownikiem a Specjalistą.

23.2 Niniejsze Ogólne Warunki, wszystkie Umowy pomiędzy Selfum a Specjalistą, korzystanie z Platformy i wszelkie spory z nią związane (na jakiejkolwiek podstawie) podlegają prawu holenderskiemu.

23.3 Wszelkie spory wynikające lub związane z niniejszymi Ogólnymi Warunkami, Umową i/lub korzystaniem z Platformy, na jakiejkolwiek podstawie, będą rozstrzygane wyłącznie we właściwym sądzie w Hadze w Holandii.